X
تبلیغات
معلم - مهارتهای علمی یادگیری علوم تجربی

معلم

آموزش وپرورش

مهارتهای علمی یادگیری علوم تجربی

 

                                                         به نام خداوندخالق اندیشیدن

 

 


به کارگیری 9 مهارت اساسی  در یادگیری درس علوم تجربی:

 

1-مشاهده 2- طبقه بندی 3- اندازه گیری 4- برقراری ارتباط 5- تفسیراطلاعات 6- پیش بینی 7- جمع آور

 

-ی اطلاعات 8- فرضیه سازی 9- آزمایش کردن

 

بدون شک توضیحات کتاب در به کارگیری این مهارت ها درفرآیند یادگیری موثراین شبهه رابرطرف ساخته

 

که یک معلم کارآزموده ازاین مهارتها برای به نتیجه رساندن محتوای علوم درفرآیند یادگیری(تدریس) استفا

 

-ده می کند ونه استفاده ی غیرمعقول جهت طرح سوال برای امتحان.

 

واضح تربگویم 9 مهارت ذکرشده درواقع کارهایی هستندکه دانشمندان دانشمندان درهنگام مطالعه وتحقیق

 

انجام می دهند بهتراست بگوییم «روشهای تفکردرعلوم» ودانش آموزان درحین علم آموزی به آن می پرداز

 

-ند وحاصل آن لذت ازیادگیری وتجربه ی موثردرجهت هدف های از پیش تعیین شده است .

 

 مشاهده: به کارگیری همه ی حواس برای سنجش یک شیء ازلحاظ : رنگ - بو- بافت- شکل- وزن-

 

حجم – دما - صدا

                                                            دما- فشار- بافت(لامسه)

 


                                                                                                              خوشبو-بدبو (بویایی)

 رنگ – اندازه- شکل                 (بینایی)                                                                                                   

 

 


 

 

 


آهنگ – صدا (شنوایی)

                                                                                                                طعم- مزه  (چشایی)

 

مشاهده به دوشکل باید صورت گیرد(کمی – کیفی ):

 

مشاهده ی کمی به طریق بالا ومشاهده ی کیفی به کمک ابزارهای موجود (وسایل کمک آموزشی و ابزارها

 

- ی آزمایشگاهی).

 

اگرمشاهده رابه طوراصولی ، دقیق وبهره گیری ازهردوجنبه ی کمی وکیفی صورت گیرد درواقع مابه طور

 

خودکار5 مهارت دیگریعنی ؛طبقه بندی،اندازه گیری،برقراری ارتباط،تفسیراطلاعات وپیش بینی را عملا

 

انجام داده ایم فقط بایدآنها راسازماندهی کنیم .    

   

                                                                     1

 برای این که موضوع رابهترموردارزیابی قراردهیم من بخش دوم درس علوم پایه  پنجم انتخاب نموده

 

 وبا استفاده ازمهارتهای فوق موردبررسی قرارمی دهم.« تغییرات مواد »

 

برای این که زودتربه نتیجه برسیم من ازانتخاب روش تدریس وتعیین هدفهای درس خوداری می کنم اما

 

خاطرنشان می شودکه انتخاب روش تدریس بایدبراساس یکی ازروشهای فعال یادگیری انجام گیرد که درآن

 

دانش آموزومعلم فعال باشند.

 

موادلازم:  چوب،کبریت،کاغذ،نان تازه،نان کپک زده ،اره،دماسنج،خط کش

 

                                                      مشاهدات کیفی(1)

 

مواد

                  مشاهدات قبل از تغییر

             مشاهدات بعداز تغییر

شکستن چوب

(بینایی:  صورتی،1وجب ،باریک)

(لامسه:خشک،زبر)

(بویایی:بدون بو)

(چشایی: بدون طعم)

(شنوایی: صدای خاصی ندارد)

-صورتی، کوتاهتراز1وجب ،ریزوباریکتر

-خشک،زبر(تغییری حاصل نمی شود)

-بدون بو(تغییری حاصل نمی شود)

-بدون طعم(تغییری حاصل نمی شود)

-بدون صدا(تغییری حاصل نمی شود)

سوزاندن چوب

(بینایی:تیره،کوتاهتراز1وجب، ریز)

(لامسه: داغ وغیرقابل لمس)

(بویایی:بوی گرمی شعله)

(چشایی: غیرقابل چشیدن)

(شنوایی:صدای زبانه ی شعله)

-سیاه،تکه تکه وپودرمانند

-نرم وقابل پودرشدن

-بوی سوختگی،بوی زغال، بدبو

-بدمزه ، غیرقابل چشیدن

-

 

                                                           مشاهدات کمی(2)

مواد

                 مشاهدات قبل ازتغییر

                 مشاهدات بعدازتغییر

اره کردن چوب

رنگ:صورتی

وزن:100گرم

اندازه:25 سانتیمتر

دما:32درجه ی سانتیگراد

ماده: چوب

 

-صورتی

 

-قطعه های 25گرمی

 

-10الی15سانتیمتری

 

- 32درجه ی سانتیگراد

-چوب

آتش زدن

رنگ:قرمز وتیره

وزن:60 گرم

اندازه: 15سانتیمتر

دما:100 درجه ی سانتیگراد

 

ماده: زغال افروخته

 

- تیره وسیاه

 

-10الی20گرم

 

-5 الی10 سانتیمتر

 

-32درجه ی سانتیگراد

 

-زغال یا کربن

 

                                                                       2

برقراری ارتباط:به معنی تمرکزحواس،استفاده ی مناسب ازابزارووسایل وهمکاری وارتباط متقابل با

 

همگروهان درجهت توصیف وتفسیر نظرات ومشاهدات.

 

باتوجه به تعریف بالامتوجه می شویم که ما درفرایندمشاهده هم ازنظرکیفی وهم ازنظرکمی (جدول1و2) این

 

کارهاراانجام دادیم.تعامل دانش آموزان درثبت مشاهدات ،گفتگوواستفاده ازابزار ،استفاده ازحواس خود برا

 

-ی نوع تغییرومقایسه ی آن با حواس دیگر دانش آموزان برای ثبت ویاداشت درحقیقت ارتباط موثردانش

 

-آموزان برای رسیدن به نقطه ی مشترک می باشد.  (3)

مواد

توصیف وتفسیر بااستفاده ازحواس

استفاده ازابزارووسایل

ثبت نظرات (ارتباط باهم)

اره کردن چوب

صورتی رنگ، زبر، سفت،خشک، بدون بو،طعم ومزه

اره ،ترازو،دماسنج ، خط کش

بحث وگفتگو،تبادل نظربرای استفاده از وسایل وکاربرد آنها

سوزاندن چوب

سیاه رنگ، تکه های کوتاه ، بدبو، بدمزه، مقدارزیادی خاکستر

10الی15سانتیمتر، 25 گرم،32درجه ی سانتیگراد

بحث وگفتگو،تبادل نظربرای استفاده از وسایل وکاربرد آنها

 

    طبقه بندی،اندازه گیری،جمع آوری وتفسیراطلاعات،پیش بینی

 

طبقه بندی:به معنی نظم بخشیدن اطلاعات حاصل ازمشاهدات به عبارت دیگرویژگیهای مشترک اشیاء و

 

نوع تغییرات ازلحاظ رنگ،شکل،اندازه،بافت،بوومزه

 

                                                                   (4)

مواد

رنگ

بو

مزه

بافت

اندازه

اره کردن چوب

صورتی

     -

      -

زبر وخشک

 25 سانتیمتر

پاره کردن کاغذ

سفید

     -

       -

صاف

8*20سانتیمتر

سوزاندن چوب

سیاه وتیره

بدبو

بدمزه

نرم صاف

4الی5 سانتیمتر

سوزاندن کاغذ

سیاه وتیره

بوی سوختگی

بدمزه

خاکسترنرم

0سانتیمتر

 

اندازه گیری: به معنی اندازه ی چیزی راازلحاظ مقدار،فاصله ،اندازه،جرم،طول،عرض و... باوسایلی

 

استانداردیا(کمی) راتعیین بکنیم.جدول(2)وستون6 ازجدول(4)ازتکرارمکررات خودداری می کنیم.

 

جمع آوری وتفسیراطلاعات:سازماندهی اطلاعاتی که ازمشاهدات خودبدست آورده ایم هم ازنظر

کیفی وهم ازنظرکمی  جداول(1و2)

 

پیش بینی: مهارتهایی که دراثرمشاهدات دقیق واستنباط حاصل ازطبقه بندی بدست آورده ایم وماراقادر

می سازدکه درباره ی آنچه دیده ایم وآنچه که ندیده ایم توضیح دهیم وپیش بینی کنیم.مثلا:

 

- رنگ چوب هنگام سوختن کاملا تغییرمی کند.

- خاکستر چوب بعدازسوختن درآب حل می شود.

 


                                                                   3  

فرضیه سازی:حدس هایی مبتنی بردلایل علمی که حاصل اطلاعات جمع آوری شده ازمشاهدات دقیق

 

است رافرضیه سازی می گویند.مثال:

 

- بریدن جوب باعث تغییردراندازه وحجم آن می شود.

- سوزاندن چوب علاوه برتغییردراندازه وحجم چوب بلکه شکل وجنس آن نیز عوض می کند.

- اره کردن چوب جنس آن راعوض نمی کند.

 

 

آزمایش یانتیجه گیری:برای آزمایش لازم نیست حتما باید آزمایش درکتاب ذکر شده باشد تاما آن را

 

آزمایش بنامیم. ثابت کردن حدسهایی که دانش آموزان درنتیجه ی مشاهدات خود به دست آورده اند را آزما

 

- یش می گویند.مثلا سه حدس بالا:

 

یک تکه چوب توسط گروهی ازدانش آموزان اره می شود ویک تکه ی دیگر توسط گروه دیگر سوزانده می

 

- شود.هرگروه مشاهدات خودرایاداشت کرده وبا فرضیه ها مقایسه می کند.فرضیه هایی که با نتیجه ی آزما

 

- یش یکسان است نتیجه ی درس ما می باشد.

 

 

«همکاران گرامی توجه داشته باشید که با استفاده از مهارتهای یادگیری ماداریم زمینه ی پژوهش،تحقیق و

 

یادگیری موثرکه درنتیجه ی آن بالندگی وخلاقییت حاصل می گردد برای دانش آموزانمان فراهم نموده و

 

ذهنییت بسیار قوی برای آینده ی علمی آنها فراهم می سازیم».

 

 

 

                               از حسن نظر شما همکاران محترم بسیار متشکرم

 

                                                       تهیه وتنظیم 

 

                                                      محمد احمدی

 

                                   آموزگارپایه پنجم دبستان ادیب کمشک              

 

                                                   اردیبهشت ماه 89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          4

 

 

                                                           

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اردیبهشت 1389ساعت 6:47  توسط احمدي  |